Ruszyły zapisy na Nocny Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 600-lecia Łomży

Ruszyły zapisy na Nocny Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 600-lecia Łomży

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży zaprasza do udziału w Nocnym Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 600-lecia Łomży. Mecze odbędą się na boiskach MOSiR Łomża przy ul. Zjazd 18 w dniach 8.06. – 11.06.2018 r.

 Turniej finansowany jest ze środków Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 i skierowany jest do młodzieży w wieku 16 – 25 lat (dopuszcza się zgłoszenie przez drużynę maksymalnie 4 osób powyżej 25 roku życia). W rozgrywkach udział może wziąć  16 drużyn, które powinny liczyć maksymalnie do 20 osób. Każda drużyna musi posiadać pełnoletniego przedstawiciela odpowiedzialnego za zespół (np. kierownik).

 Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są wyłącznie pod adresem mail:mosir@mosir.lomza.pl (w tytule maila należy wpisać Nocny Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej oraz przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który zawiera nazwę zespołu, skład zespołu, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz telefon kontaktowy (formularz do pobrania załącznik nr 1).

Do turnieju może przystąpić zawodnik, który ukończył 16 rok życia. W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18-stego roku życia, wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach, którą kierownik drużyny dołącza do listy zgłoszeniowej (zgoda do pobrania załącznik nr 2).

Dla wszystkich uczestników organizator zapewnia pamiątkowe upominki oraz medale, natomiast dla trzech najlepszych drużyn puchary, medale i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

W trakcie turnieju zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny i napój izotoniczny.

Regulamin 
Nocny Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 600 -lecia Łomży

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży.

2. Celem rozgrywek jest:
– popularyzacja piłki nożnej,
– stworzenie warunków do rywalizacji w duchu „fair play”,
– propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu młodzieży.

 

3. Miejsce i termin:

Boiska MOSiR Łomża ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża

mecze grupowe, ćwierćfinałowe – 08.06.2018 godziny 18:00 – 23:00
mecze grupowe, ćwierćfinałowe – 09.06.2018 godziny 18:00 – 23:00
mecze półfinałowe – 10.06.2018 godziny 20:00 – 23:00
FINAŁ 11.06.2018 godzina 18:30 – PŁYTA GŁÓWNA STADIONU

 

4. Uczestnictwo:

Turniej skierowany jest do młodzieży w wieku 16 – 25 lat. Dopuszczone jest zgłoszenie przez drużynę maksymalnie 4 osób powyżej 25 roku życia
W turnieju udział może wziąć 16 drużyn.
Skład drużyny powinien liczyć maksymalnie do 20 osób.

Organizator nie wyklucza udziału w turnieju zawodników biorących udział w rozgrywkach PZPN w sezonie 2017/2018 , ale ogranicza ich liczbę do maksymlanie 3-ch osób na drużynę.
Wpisowe drużyn – brak

 

5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane wyłącznie pod adresem email: mosir@mosir.lomza.pl. W tytule maila należy wpisać Nocny Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej oraz przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który zawiera nazwę zespołu,skład zespołu, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz telefon kontaktowy.(załącznik nr 1)

6. System rozgrywek.

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w systemie grupowym.

Wymiar boiska – 56m x 26 m (wymiar boiska orlik)

 

§ 2 REGULAMIN ROZGRYWEK

 1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązują się do:

  1. przestrzegania regulaminu obiektu, na którym prowadzone są rozgrywki,

  2. występowania w jednolitych strojach z widocznym numerem,

  3. wykorzystywania stosownego obuwia sportowego typu halówki, trampki,

  4. dostarczenie Organizatorowi listy zawodników

  5. bezwzględnego podporządkowania się decyzjom sędziów zawodów
   i Organizatora,

  6. bezwzględnego przestrzegania Regulaminu turnieju.

 

 1. Każda drużyna musi posiadać pełnoletnią osobę odpowiedzialną za drużynę (Kierownika), której powierzyła następujące kompetencje i obowiązki:

  1. prawo do zgłoszenia drużyny w rozgrywkach,

  2. sporządzenie listy zawodników i dostarczenie jej do Organizatora,

  3. dopilnowania wszystkich formalności,

  4. odpowiedzialność za zachowanie drużyny, jej kibiców i sympatyków w trakcie trwania rozgrywek,

  5. kontaktowanie się z Organizatorem i sędziami rozgrywek oraz branie udziału w spotkaniach organizacyjnych,

  6. czytelne wypełnianie protokołów meczowych oraz podpisywanie stosownych dokumentów, potwierdzając prawdziwość wszystkich zawartych w nich treści,

  7. kontrolowanie i respektowanie kar nałożonych na własną drużynę i jej zawodników,

  8. wgląd do informacji zawartych w protokole meczowym i listach zgłoszeniowych,

  9. odpowiedzialność finansowa za klucze do szatni i usterki stwierdzone w nich oraz na całym obiekcie udostępnionym drużynie w czasie rozgrywek,

  10. ustne i pisemne występowanie w imieniu drużyny u sędziów zawodów
   i Organizatora.

 1. Zawodnik może być zgłoszony tylko na jednej Liście Zgłoszeniowej i tym samym może formalnie identyfikować się tylko z jedną drużyną.

 2. Do turnieju może przystąpić zawodnik, który ukończył 16 rok życia. W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18-stego roku życia, wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach, którą kierownik drużyny dołącza do listy zgłoszeniowej.

 

§ 3 PRZEPISY ROZGRYWEK

 

 1. W turnieju Organizator przyjmuje, przepisy gry zatwierdzone przez Polski Związek Piłki Nożnej z zastrzeżeniem czasu gry, który wynosi 2 x 10 minut.

 2. Za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1, za porażkę 0.

 3. O miejscu drużyny w tabeli decydują kolejno:

  1. liczba zdobytych punktów,

  2. korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

  3. korzystniejsza różnica bramek zdobytych i straconych we wszystkich spotkaniach ligowych,

  4. większa liczba bramek zdobytych,

  5. dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

  6. w przypadku trzech, lub więcej, zainteresowanych drużyn – dodatkowa tabela.

 4. Na boisku jednocześnie może przebywać 6 zawodników z drużyny (5+1).

 5. Drużyna ma obowiązek rozpoczęcia gry w minimum 6-osobowym składzie.

 6. Jeżeli drużyna zostanie zdekompletowana w trakcie trwania meczu, gra zostanie kontynuowana pod warunkiem, że na boisku będzie minimum 4 zawodników (3+1), dotyczy to również kar minutowych za ż/k i cz/k. w przeciwnym przypadku spotkanie zostanie zweryfikowane na walkower z korzyścią dla drużyny przeciwnej.

 7. Protokół meczowy jest niezbędnym elementem rozgrywanego spotkania. Przed rozpoczęciem meczu, Kapitanowie lub Kierownicy obydwu drużyn zobowiązani są do czytelnego wypełnienia protokołu meczowego.

 8. Jedynie Kapitan lub Kierownik drużyny może otrzymać wgląd do protokołów meczowych tylko z meczów swojej drużyny.

 9. W przypadku, gdy w ocenie sędziego lub Organizatora prowadzącego zawody, drużyny przystępujące do meczu mają bardzo podobne stroje, następuje losowanie znaczników.

 10. Zmiany w trakcie spotkania odbywają się w wyznaczonej strefie zmian, w której mogą przebywać jedynie zawodnicy wpisani do protokołu meczowego biorący udział w spotkaniu.

 11. Odległość zawodnika broniącego od piłki, przy wykonywaniu stałych fragmentów gry, musi wynosić minimum 5 metrów z rzutu wolnego oraz 3 metry z autu.

§ 4 KARY, SANKCJE

 

KARY INDYWIDUALNE – ŻÓŁTE I CZERWONE KARTKI

 

 1. Zawodnik może otrzymać żółtą kartkę (napomnienie) oraz wykluczenie z gry na 2 minuty, jeżeli popełnia jakiekolwiek z następujących przewinień:

  1. jest winny niesportowego zachowania,

  2. słownie lub czynnie okazuje swoje niezadowolenie,

  3. uporczywie narusza przepisy gry,

  4. opóźnia wznowienie gry,

  5. nie zachowuje wymaganej odległości od piłki podczas wykonywania stałego fragmentu gry,

  6. nie wykona zmiany w strefie do tego przeznaczonej – strefa zmian.

 2. Zawodnik, który otrzyma upomnienie w postaci żółtej kartki zostaje ukarany wykluczeniem z gry na okres 2 minut. Drużyna, której zawodnik otrzymał żółtą kartkę gra w osłabieniu przez 2 minuty bez możliwości uzupełnienia składu zespołu po stracie bramki.

 3. Zawodnik otrzyma czerwoną kartkę i wykluczenie z gry, jeżeli popełnia jakiekolwiek z następujących przewinień:

  1. popełnia poważny, rażący faul,

  2. zachowuje się gwałtownie, agresywnie wobec innych zawodników lub sędziego,

  3. pluje na przeciwnika lub inną osobę,

  4. pozbawia drużynę przeciwną bramki, lub realnej szansy zdobycia bramki zagrywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),

  5. pozbawia realnej szansy zdobycia bramki, przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,

  6. używa ordynarnego, obraźliwego języka i/lub gestów,

  7. otrzymuje drugie napomnienie żółtą kartką w rozgrywkach jednego dnia.

 4. Drużyna, której zawodnik otrzymał czerwoną kartkę gra w osłabieniu przez 3 minuty bez możliwości uzupełnienia składu zespołu bez względu na wynik spotkania.

 

§ 5 INNE POSTANOWIENIA

 

 1. Organizator w trakcie rozgrywek zapewnia opiekę medyczną.

 2. Rozgrywki są prowadzone przez sędziów z odpowiednimi uprawnieniami..

 3. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mają prawa przebywać na obiekcie, na którym prowadzony jest turniej.

 4. Bezwzględnie zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz stosowania jakichkolwiek innych używek w szatniach i na terenie obiektów sportowych, na których prowadzone są rozgrywki a także na terenie obiektów na których prowadzone są rozgrywki.

 5. Każda drużyna jest zobowiązana do pozostawienia czystości i porządku po sobie
  i swoich kibicach na terenie obiektu sportowego, na którym były prowadzone zawody. Każdorazowo po zakończonym swoim spotkaniu zawodnicy mają obowiązek pozostawić po sobie porządek w strefie zmian ( butelki po napojach itp… )

 6. Wszyscy uczestnicy turnieju zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek, znajomość jego postanowień potwierdzają każdorazowo podpisem na protokole meczowym.

 7. W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela Organizator rozgrywek.

 

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych podanych w deklaracji uczestnictwa jest MOSiR w Łomży z siedzibą przy ul. Zjazd 18. Podanie danych jest dobrowolne lecz nieodzowne w celu uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich i jedynie w tym celu powyższe dane są przetwarzane. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom i są chronione zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania i uzupełniania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania.

 

2. Wydarzenie będzie dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazywane mediom.

 

3. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniu, a zwłaszcza osób nagrodzonych oraz zwycięzców, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.

MOSiR Łomża

Related posts

Leave a Comment