Przedstawicielka Łomży w Radzie Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze

Przedstawicielka Łomży w Radzie Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze

Zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk weszła w skład Rady Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej wybór spośród pięciu nadesłanych kandydatur w procedurze naboru uzupełniającego zaakceptowała Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska. Skład Rady uzupełnił również ks. Krzysztof Sroka. Kandydaturę Agnieszki Muzyk zgłosił Wojewoda Podlaski.

Rada Zatrudnienia Socjalnego jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach zatrudnienia socjalnego działającym przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego.
Do zakresu działania Rady należy:
1. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego;
2. przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów zatrudnienia socjalnego;
3. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego okresowych informacji o swojej działalności;
4. przyjmowanie i opiniowanie dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w zakresie zatrudnienia socjalnego.
Rada składa się z nie więcej niż 15 osób reprezentujących podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na okres 3 lat. Członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego pełnią swoje funkcje społecznie.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment