Prezydent Łomży z absolutorium

Prezydent Łomży z absolutorium

Rada Miejska Łomży zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2016 rok i udzieliła absolutorium Prezydentowi Łomży Mariuszowi Chrzanowskiego. W kwestii sprawozdania finansowego za jego przyjęciem głosowało 16 radnych, 1 był przeciw, zaś 6 wstrzymało się od głosu, natomiast w sprawie udzielenia absolutorium również 16 radnych było za jego udzieleniem, 4 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

– Realizacja budżetu Miasta Łomża w 2016 r. przebiegała zgodnie  z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 99,47%, natomiast wydatki ogółem w 95,58% – mówił Prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślając, że wykonanie budżetu za 2016 rok, po raz pierwszy od wielu lat zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie  1.770.937,96 zł.

Prezydent informował również, że planowane dochody bieżące zrealizowano w 100,88% i stanowią one 95,36% wykonanych dochodów ogółem, natomiast planowane wydatki bieżące zrealizowano w 97,4% i stanowią 84,61% wykonanych wydatków ogółem. W stosunku do 2015 r. ogólne wykonanie dochodów zwiększyło się o 58.285.523,49 zł, w tym wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 54.016.992,10 zł, a majątkowych o 4.268.531,39 zł. Natomiast planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 86,69% i stanowią 15,39% wykonanych wydatków ogółem. – W trakcie roku budżetowego wydatki majątkowe zwiększono o około 4 mln zł, głównie na inwestycje drogowe – mówił Mariusz Chrzanowski.  W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku, wydatki majątkowe wykonano  na poziomie wyższym o 10.403.322,64zł, tj. o 26,63%.

Na sesji Rady Miejskiej Prezydent Łomży poinformował również, że najwyższe nakłady inwestycyjne w 2016 roku poniesiono na:
1)  budowę/przebudowę dróg/ulic, na które wydatkowano  ok 26 mln. zł,
– Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży (ul. Szosa Zambrowska) – 2,7 mln.
– Przebudowa ul. Zawadzkiej – 3,6 mln (w tym niewygasające – 2,5 mln)
– Budowa kanalizacji deszczowej od ul Przykoszarowej do ul. Zawady Przedmieście – 4 mln 287 tys.
– Budowa terenów przy ul. Żabiej – 1 mln 212 tys.
– Budowa ul. Podleśnie, Ptasiej i Stawowej – 1 mln 283 tys.
– Budowa ul. Wiosennej – 3 mln 380 tys.
– Budowa i przebudowa parkingów – 789 tys.
– Modernizacja chodników – 1 mln 371 tys.
– Przebudowa ul. Kopernika – 1 mln 250 tys.
– Przebudowa ul. Krzywe Koło – 1 mln 503 ty.
– Przebudowa ul. Studenckiej – 1 mln 188 tys.
2) na poprawę infrastruktury oświatowej, pond 9 mln. zł
– Modernizacja SP nr 9 – 1 mln 088 tys.
– Modernizacja SP nr 10 – 1 mln. 206 tys.
– Termomodernizacja PP Nr 1, PP nr 4 i PP Nr 8 – 2 mln 086 tys.
– Modernizacja pionu kuchennego PP Nr 10 – 757 tys.
– Modernizacja II piętra w PG Nr 1 – 375 tys.
– Budowa boiska ZSMiO oraz ZSWiO – 1 mln 457 tys.
3) na gospodarkę mieszkaniową ogółem ponad 8 mln. zł.
– Zakupy inwestycyjne MPGKiM – 1 mln. 336 tys.
– Zakup gruntów – 857 tys.
– Budowa budynku socjalnego – 4 mln 083 tys.
– Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych – 455 tys.
– Zakup nieruchomości na ul. Wesołej – 1 mln 220 tys.
Znaczące wydatki poniesiono również  na:
1) realizację inwestycji w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tj. „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego – 2 mln 212 tys. zł,
2) na realizację inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano ok 1,5 mln. zł, min na oświetlenie przejść dla pieszych – 126 tys.; modernizacje oświetlenia miasta – 503 tyś; budowę szalety na Pl. Niepodległości – 158 tys. oraz Rozbudowę cmentarza przy ul. Przykoszarowej  – 321 tys.
3) w dziedzinie pomocy społecznej na zadania inwestycyjne wydatkowano prawie 1 mln. zł na osuszanie murów w budynku DPS oraz modernizacje budynku przy ul. MC Skłodowskiej 5.
– W 2016 roku realizowano ogółem 139 zadań inwestycyjnych, z czego 32, głównie dokumentacje projektowe, są kontynuowane w bieżącym roku, w ramach wydatków niewygasających. Ilość realizowanych zadań w 2016 roku jest prawie dwukrotnie większa niż miało to miejsce w latach wcześniejszych – mówił Prezydent, dla porównania informując, że w 2012 r. realizowanych było 67 zadań, w 2013 r. – 80, w 2014 r. – 83, a w 2015 r. 110 zadań.

Nadwyżka operacyjna (tj. dochody bieżące – wydatki bieżące) na koniec 2016 roku, wyniosła 36.252.808,73 zł i jest najwyższą jaką miasto uzyskało od wielu lat. – Zatem została zachowana relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W stosunku  do analogicznego okresu roku ubiegłego, nastąpił wzrost nadwyżki operacyjnej, aż o 93,06% – mówił Prezydent Mariusz Chrzanowski zaznaczając, że na koniec okresu sprawozdawczego Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Prezydent poinformował również, że w 2016 roku Miasto Łomża dokonało spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 7.329.155,30 zł, natomiast zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 9.999.155,30 zł, z czego 2.670.000 zł zostało przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych, a pozostała kwota na spłatę wcześniejszego zadłużenia. Na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota długu Miasta  z tytułu kredytów wynosi 118.203.601,97 zł i stanowi 36,57% wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie Miasta w stosunku do 2015 roku wzrosło o 2.670.000 zł, czyli stosunkowo o najniższą kwotę  na przestrzeni ostatnich kilku lat.
– Na zakończenie należy stwierdzić, iż założenia polityki społeczno -gospodarczej i finansowej Miasta Łomża na 2016 rok zrealizowano we wszystkich obszarach tematycznych. Wszystkie zadania, ustawowo nałożone na Miasto były realizowane w sposób racjonalny
i oszczędny. Wskaźniki uległy znacznej poprawie  w stosunku do roku ubiegłego, a zatem sytuacja budżetu miasta jest  jak najbardziej stabilna – informował radnych w swoim wystąpieniu Prezydent Mariusz Chrzanowski.
Po głosowaniu podziękował za jego wynik podkreślając, że mobilizuje on go do dalszej pracy.  Nie ukrywał, że głosy przeciwne nie były dla niego zaskoczeniem, ale w jego ocenie głosowanie tych radnych nie odnosiło się do wykonania budżetu.

 

Źródło: UM Łomża

Related posts

Leave a Comment