Otwarte Zawody Pływackie Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży zaprasza wszystkie chętne osoby ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Łomży i okolic do wzięcia udziału w zawodach pływackich pod nazwą: “Otwarte Zawody Pływackie Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych”.

 

Zawody odbędą się w niedzielę 2 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 na Pływalni Miejskiej przy ul. Niemcewicza 17a.

Zgłoszeń należy dokonywać na adres e-mail: PM1-recepcja@mosir.lomza.pl bądź w recepcji pływalni najpóźniej do dnia 29 marca br.

 

Lista zgłoszeniowa – kliknij, aby pobrać

 

REGULAMIN ZAWODÓW

1. Organizatorem zawodów pływackich dla młodzieży z cyklu „Otwarte Zawody Pływackie Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży.

 

2. Celem zawodów jest:

Popularyzacja pływania wśród młodzieży jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych.

Budowanie poprawnej postawy otwartej na aktywności fizycznej, ze szczególnym ukierunkowaniem na pływanie oraz bezpieczeństwo nad wodą.

Umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich zawodnikom.

Przegląd umiejętności pływackich w celu wyławiania talentów pływackich wśród młodzieży trenujących w szkołach i sekcjach pływackich.

Promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudzania i rozwoju zainteresowań pływackich wśród młodzieży.

Integracja między zawodnikami i klubami pływackimi.
3. Komunikaty i ogłoszenia.

Wszystkie oficjalne komunikaty, wyniki, ogłoszenia oraz druki dotyczące zawodów pojawiać się będą na oficjalnej stronie internetowej MOSiR: www.mosir.lomza.pl.
4. Termin kolejnej edycji zawodów:

– I edycja – 20 listopada 2016
– II edycja – 2 kwietnia 2017

 

5. Zgłoszenia do zawodów i uczestnictwo:

Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni przez Kluby, Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne.

Zawody rozgrywane są kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.

Każdy uczestnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz jednym dodatkowym poza konkurencją (P.K.) – dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy.

W zawodach biorą udział zawodnicy umiejący pływać zgłoszeni przez kierowników ekip (przedstawicieli szkół) na specjalnych kartach zgłoszeniowych. Każda szkoła, klub może zgłosić nie więcej niż po 15 zawodników i zawodniczek (Załącznik Nr 1);

Podpisane przez kierowników ekip karty zgłoszeniowe należy składać w Recepcji Pływalni Miejskiej w Łomży lub drogą elektroniczną PM1-recepcja@mosir.lomza.pl

Każda reprezentacja powinna posiadać trenera/opiekuna.

Zgłoszenie zawodników na zawody przez kierowników ekip jest równoznaczne ze zgodą rodziców / prawnych opiekunów na udział w zawodach.

Opiekun lub trener wpisujący zawodników na listę zgłoszeniową oświadcza, że zawodnicy nie mają przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach pływackich

Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas zawodów

Prawo zgłaszania i wykreślania zawodników z danego klubu przysługuje jedynie trenerowi lub innej osobie upoważnionej przez Klub/Szkołę.

Zgłoszenie do zawodów równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu.

Wykreślenia zawodników możliwe są nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem zawodów.
6. Program i sposób przeprowadzania zawodów.

9:00 – Otwarcie obiektu

9:10 –9:30 Rozgrzewka
9:30 – Oficjalne otwarcie zawodów

9:40 – 10:30 Starty zawodników

10:30 – Wręczenie medali i dyplomów

10:50 – Zakończenie zawodów

 

7. Nagrody

Wszyscy zawodnicy / zawodniczki otrzymują pamiątkowy dyplom.

Najlepsza trójka z poszczególnych konkurencji otrzymuje medale
8. Informacje dodatkowe.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, zguby, zniszczenia i kradzieże, powstałe nie z jego winy.

Za bezpieczeństwo i zachowanie zawodników na obiekcie oraz wokół niego odpowiada trener / opiekun zgłaszający zawodników z danego klubu.

Nad bezpieczeństwem zawodników na niecce basenowej czuwają ratownicy oraz sędziowie.

 

9. Postanowienia końcowe.

Podczas zawodów obowiązuje niniejszy regulamin oraz aktualne przypisy FINA i PZP.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyn.

W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje w ramach swoich kompetencji Sędzia Główny lub Organizator.

 

10. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 922) informuję, iż administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża.

2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb organizacji zawodów pływackich. Przetwarzanie danych o których mowa obejmuje rozpowszechnianie imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, a także zdjęć i filmów z wizerunkiem uczestnika – nieograniczonej liczbie odbiorców w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt (radio, telewizja, internet, socialmedia itp.)

3. Dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych.

 

Źródło: MOSiR Łomża

Related posts

Leave a Comment