Nowość – Jazda próbna na placu manewrowym WORD ŁOMŻA

WORD ŁOMŻA

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, mając na uwadze konieczność ciągłego podnoszenia standardu obsługi swoich klientów oraz wychodząc na przeciw oczekiwaniom osób zdających egzamin państwowy w ośrodku, wprowadza nowy rodzaj usługi – możliwość odbycia (odpłatnie) jazdy próbnej po placu manewrowym WORD w Łomży przy ulicy Zjazd 21, dla kategorii prawa jazdy B, C, D, BE, CE oraz T, według poniższych zasad:

                                                                                Regulamin
udostępnienia placu manewrowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży
                                                                             § 1
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
1) WORD – należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży ;
2) Najemcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną , prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wskazaną jako wnioskodawca w formularzu  zgłoszenia na udostępnienie stanowisk  manewrowych, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, która zakupiła od WORD usługę jazdy próbnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3) Instruktorze – należy przez to rozumieć osobę sprawującą nadzór nad osobą korzystającą z placu manewrowego ,posiadającą uprawnienia instruktora nauki jazdy w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz.  978) w zakresie kategorii prawa jazdy, w ramach której przeprowadzana jest jazda próbna.
§ 2
1. Usługa obejmuje 25 – minutową jazdę próbną po placu manewrowym , przy użyciu pojazdu będącego własnością Najemcy lub będącego w jego dyspozycji, wyposażonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ), w obecności i pod nadzorem Instruktora .
2. Jazda próbna może się odbywać wyłącznie w określone przez WORD soboty, w godzinach od 8:00 do 15:30. Czas jazdy próbnej wynosi 25 minut i jest wyznaczony w blokach czasowych co 30 minut.
3. Opłata za usługę wynosi 26,00 zł brutto  (słownie : dwadzieścia sześć złotych) za 25 minut jazdy próbnej.
4. Opłaty za usługę można dokonać w punkcie kasowym Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szepietowie w siedzibie WORD (lub w innej placówce świadczącej takie usługi), albo przelewem na rachunek bankowy WORD w Spółdzielczym Banku Rozwoju w Szepietowie o numerze 40 8769 0002 0550 1270 2000 0010
5. Wniesiona opłata za usługę może zostać zwrócona w części ( wyłącznie w formie przelewu na     wskazane  konto) w wysokości 50 % wniesionej opłaty oraz po odliczeniu kosztów przelewu     dokonanego zwrotu części opłaty naliczonych przez bank, na pisemny  wniosek Najemcy     wskazujący na rezygnację z jazdy próbnej zgłoszony na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem jazdy lub po przedłożeniu zwolnienia lekarskiego osoby korzystającej z placu manewrowego obejmującego dzień wyznaczony na   jazdę próbną. W przeciwnym razie opłata nie jest zwracana. Opłata za usługę nie jest także  zwracana, gdy Najemca nie spełni wymagań określonych dla przystąpienia do jazdy próbnej, o których mowa w ustępie 12.
6. Spóźnienie się na wyznaczony termin skutkuje skróceniem czasu korzystania z placu, odpowiednio do czasu który pozostał.
7. Z tytułu udostępnienia placu manewrowego w celu przeprowadzenia jazd próbnych WORD wystawia fakturę VAT.
8. Zapisy na jazdy próbne są  dokonywane według kolejności zgłoszeń przez Biuro Obsługi Klienta WORD  przy ul. Zjazd 21, 18 – 400 Łomża najpóźniej do godziny 12.00 w piątek poprzedzający sobotę, na która wyznaczona ma być jazda próbna.
9. Najemca jest zobowiązany do korzystania z placu manewrowego WORD z zachowaniem zasad ostrożności oraz zgodnie z wydawanymi ustnie zarządzeniami porządkowymi pracowników WORD nadzorujących jazdy próbne.
10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas przeprowadzania jazd próbnych po placu manewrowym WORD .
11. Warunkiem dokonania zapisu na jazdę próbną w WORD jest:
1) dokonanie opłaty za jazdę próbną i przedstawienie potwierdzenia dokonania zapłaty
oraz podanie danych osobowych  ( imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL) lub nazwy Najemcy;
2) wypełnienie formularza  zgłoszenia , którego wzór  stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu;
12. Warunkiem przystąpienia do jazdy próbnej jest:
1) wypełnienie formularza  zgłoszenia , którego wzór  stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu;
2 ) wyznaczenie terminu jazdy próbnej przez Biuro Obsługi Klienta WORD (rejestracja)
3)  obecność uprawnionego Instruktora  w pojeździe wykorzystywanym do jazdy próbnej , zgodnie ze zgłoszeniem w Biurze Obsługi Klienta WORD;
4) okazanie dokumentu tożsamości przez Najemcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania
Najemcy ( dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu ) oraz legitymacji instruktora
przez Instruktora ;
5) podstawienie własnego lub będącego w dyspozycji Najemcy pojazdu do jazdy próbnej na
10 minut przed wyznaczoną godziną i terminem jazdy próbnej;
13. W przypadku naruszenia Regulaminu pracownikowi WORD przysługuje prawo nakazania opuszczenia placu manewrowego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Najemcy nie przysługuje prawo zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 3.
Źródło: WORD Łomża

Related posts

2 Thoughts to “Nowość – Jazda próbna na placu manewrowym WORD ŁOMŻA”

  1. janka87

    Lomza City to raj dla kierowców :))))

  2. ABC123

    Czyli jeszcze więcej będzie imigrantów na prawo jazdy w Łomży.

Leave a Comment