Łomża walczy z gawronami – zrzucono 393 gniazda

Łomża walczy z gawronami

– W związku z licznymi postulatami mieszkańców dotyczącymi uciążliwości związanych z bytującymi gawronami w Łomży informujemy, że służby miejskie podejmują wszelkie dopuszczalne przez prawo działania ograniczające liczbę tych ptaków w mieście – przekazuje zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki, dodając, że wśród podejmowanych działań było zrzucanie gniazd, których w tym roku usunięto prawie 400 sztuk. Należy przy tym podkreślić, że gawron jest chroniony na mocy prawa międzynarodowego (dyrektywa Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa).
W świetle obowiązywania powyższej regulacji prawnej nie jest możliwe całkowite wyłączenie tego ptaka spod ochrony gatunkowej, a tym bardziej wyłączenie spod ochrony na wybranym terenie np. miasta Łomża. W prawie krajowym gawron, na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt objęty jest ochroną częściową na obszarze administracyjnym miast oraz ochroną ścisłą poza obszarem administracyjnym miast. Przy obowiązującym stanie prawnym, możliwe jest jedynie zrzucanie gniazd w okresie od 16 października do końca lutego. Szczegółowy zakres działań określa art. 52 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. Dlatego corocznie, tuż przed okresem ochronnym zrzucane są gniazda, wycinane suche konary z drzew w parkach, zieleńcach i w pasach zieleni ulicznej.

W tym roku w Łomży zrzucono gniazda m.in. w następujących miejscach:
• Plac Kościuszki – 79 szt,,
• Park Ludowy – 47 szt.,
• Park im. J. Wagi – 141 szt.,
• Zieleniec tzw. Zaułek cmentarny – 22 szt.,
• Plac Pocztowy -10 szt.,
• Plac Jana Pawła II – 5 szt.,
• ul. Sienkiewicza – 8 szt.,
• ul. Polowa – 9 szt.,
• Cmentarz Żydowski przy ul. Rybaki -17 szt.,
• ul. Poznańska -12 szt.,
• Lasek brzozowy przy ul. Wyszyńskiego – 43 szt.,
Ogółem zrzuconych zostało 393 gniazd.

W związku z powyższymi uciążliwościami Prezydent Łomży występował do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydanie zgody na używanie w parkach i na skwerach urządzeń odstraszających ptaki przez cały rok, w tym w okresie lęgowym. RDOŚ wydał zgodę jedynie na zastosowanie odstraszaczy dźwiękowych od 30 czerwca w dwóch miejscach (Park Ludowy i Plac Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma). Urząd Miejski zamierza skorzystać z tej możliwości, choć skuteczność zastosowania tej metody po okresie lęgowym jest wątpliwa. Prezydent występował również o wyłączenie gawronów spod ochrony gatunkowej, niestety odpowiedź dyrektora RDOŚ w tej sprawie była negatywna.
Należy podkreślić, że w przypadku wszystkich gatunków ptaków wielkość ich populacji zależy wprost od dostępnej bazy pokarmowej. Dokarmianie i otwarte śmietniki na osiedlach powodują, że liczebność ptactwa wzrasta. Daleko rozumiana ochrona przyrody polega na jak najmniejszej ingerencji człowieka w naturę. W tym przypadku nadmierna troska, objawiająca się dokarmianiem powoduje, że ptaki przyzwyczajają się do miejsc żerowania. Zmiana miejsca bytowania, przynajmniej części gawronów, a tym samym zminimalizowanie uciążliwości związanych z zanieczyszczaniem terenów oraz odgłosami dochodzącymi z kolonii lęgowych, może nastąpić jedynie w wyniku przesiedlania się ptaków na obrzeża miasta. Aby tak się stało należy zaniechać dokarmiania i utrudnić dostęp do śmietników oraz zadbać, by ptaki poszukiwały pokarmu z dala od parków, skwerów i naszych mieszkań. – Efekt tych działań będzie widoczny przy zrozumieniu i wspólnym wysiłku wszystkich mieszkańców – apeluje zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki.

 

Źródło: UM Łomża

Related posts

Leave a Comment