Kształcenie zawodowe szansą na dobrą pracę

Kształcenie zawodowe szansą na dobrą pracę
„Dobry zawodów – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” to projekt realizowany m.in. przez samorządy zrzeszone w Łomżyńskim Forum Samorządowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Konferencja inaugurująca przedsięwzięcie w subregionie łomżyńskim odbyła się we wtorek 23 maja br. w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży.

Seminarium, w który udział wzięli m.in. nauczyciele oraz uczniowie szkół gimnazjalnych, miało na celu poinformowanie o założeniach projektu oraz popularyzację kształcenia zawodowego, co jest priorytetem Ministerstwa Edukacji. – Ale przede wszystkim jest to odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Mamy coraz mniej fachowców, coraz mniej osób wybiera kształcenie zawodowe i ewidentnie widać, że rynek pracodawców zmienia się w rynek pracowników – mówi Agnieszka Muzyk, zastępca Prezydenta Łomży i prezes Stowarzyszenia Łomżyńskiego Forum Samorządowego.  Podkreśla, że ten projekt ma zachęcać uczniów szkół gimnazjalnych do tego, by wybierali kształcenie zawodowe. – Głównym jego celem jest „odczarowanie” nie do końca dobrego stereotypu dotyczącego kształcenia zawodowego, który przez lata był wpajany jako szkoła gorsza, wybierana przez słabszych uczniów. Chcemy wzbudzić na nowo szacunek do tych zawodów, które są niezbędne byśmy normalnie funkcjonowali – podkreśla Agnieszka Muzyk zaznaczając, że w tej chwili ludzie po szkołach zawodowych nie mają problemów ze znalezieniem pracy i są bardzo dobrze wynagradzani. – Mamy w Łomży kształcenie zawodowe na bardzo wysokim poziomie i moim celem jest zachęcanie uczniów i dyrektorów szkół z ościennych miejscowości, by zechcieli korzystać z oferty edukacyjnej Miasta Łomży, w tym z doskonałej oferty edukacyjnej naszych szkół zawodowych – dodaje.

Kształcenie zawodowe szansą na dobrą pracę

W trakcie seminarium zaprezentowano m.in. potrzeby rozwoju szkolnictwa zawodowego, tendencje na współczesnym rynku pracy, zapotrzebowanie na zawody w subregionie łomżyńskim oraz omówiono kwestię egzaminów potwierdzających kwalifikację w zawodzie w systemie kształcenia zawodowego. (Poniżej w załącznikach do pobrania znajdują się prezentacje przedstawione na seminarium). Przedstawiono także ofertę kształcenia łomżyńskich szkół zawodowych.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie kształcenia zawodowego w województwie podlaskim, przy zaangażowaniu 145 szkół gimnazjalnych i 60 szkół kształcenia zawodowego, wśród co najmniej 6 tysięcy uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego oraz ich rodziców. Jego realizacja przewiduje:
1.    udział szkolnej kadry nauczycielskiej w seminariach poświęconych problematyce kształcenia zawodowego;
2.    udział szkolnej kadry odpowiedzialnej za doradztwo zawodowe w spotkaniach poświęconych tematyce powiązań profili nauczania szkół kształcenia zawodowego oraz zawodów przez nie oferowanych z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy;
3.    doradztwo edukacyjno – zawodowe indywidualne oraz grupowe dedykowane uczniom. Prowadzone będzie przez doradców kariery z zastosowaniem nowej, popytowej metodologii doradczej oraz wykorzystaniem innowacyjnych metod przekazywania informacji o zawodach. W efekcie każdy uczeń uzyska Indywidualny Plan Działania, który uwzględniać będzie element popytu na kwalifikacje w kontekście stanowisk i warunków pracy lokalnych przedsiębiorców;
4.    spotkania mentoringowe dla uczniów i ich rodziców. Mentorami będą osoby, które odniosły sukces zawodowy, piastują wysokie stanowiska w różnych organizacjach i są specjalistami w danej branży zawodowej. Spotkania będą miały na celu wzbudzenie motywacji wśród młodzieży do aktywnego planowania własnej ścieżki rozwoju, poprzez ukazanie im historii sukcesu osób, które osiągnęły własne cele zawodowe, a także skorzystanie z ich doświadczenia;
5.    udział uczniów w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach, będących liderami branż charakterystycznymi dla danego subregionu, połączonych z wizytami w szkołach kształcenia zawodowego, gdzie odbywa się nauka zawodu na tych właśnie kierunkach;
6.    wsparcie dedykowane rodzicom uczniów polegające na spotkaniach z doradcami zawodowymi i kadrą szkół zawodowych. Celem spotkań będzie zwrócenie uwagi na rolę i zadania rodziców w procesie wyboru przyszłego zawodu przez ich dziecko, ze wskazaniem możliwych dróg i sposobów wsparcia w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej;
7.    udział uczniów w konkursach dedykowanych różnym zawodom, w których wygrać będą mogli niezwykle atrakcyjne nagrody;
8.    udział uczniów w targach edukacyjno – zawodowych podczas których zapoznają się z aktualną ofertą edukacyjną szkół kształcenia zawodowego;
9.    udział w organizowanych eventach promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom.

Kształcenie zawodowe szansą na dobrą pracę

Liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, zaś partnerami są: Łomżyńskie Forum Samorządowe, Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Miasto Suwałki, Miasto Bielsk Podlaski, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach. – Ta liczba partnerów świadczy o tym, jak duży i rozbudowany jest to projekt – podkreśla zastępca Prezydenta Agnieszka Muzyk.

Ogólna wartość projektu to  6.057.435,03 zł zaś dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 5.748.435,03 zł.

Załączniki

  1. Rynek pracy – zapotrzebowanie na zawody w subregionie łomżyńskim
  2. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w systemie kształcenia zawodowego
  3. Tendencje na współczesnym rynku pracy
  4. Wyzwania niedopasowania kompetencji młodzieży do potrzeb pracodawców

 

Źródło:  UM Łomża

Related posts

Leave a Comment