Konkurs kulinarny “Zasmakuj w Łomży”

Kulinarna strefa Prymat i JBB podczas rodzinnego grillowania na bulwarach

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym „Zasmakuj w Łomży”, skierowanym do osób będących w posiadaniu receptur tradycyjnych/regionalnych potraw ziemi łomżyńskiej. Zadaniem uczestników jest przesłanie zgłoszenia wraz z przepisem kulinarnym, spełniającym warunki opisane w Regulaminie Konkursu na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w kopercie z dopiskiem: KONKURS KULINARNY „ZASMAKUJ W ŁOMŻY” do dnia 14 sierpnia 2018 r., według załączonego wzoru.

 

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

„Zasmakuj w Łomży”

 

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, zwany dalej „Organizatorem”.

1.2. Współorganizatorami konkursu są: Burmistrz Nowogrodu, Wójt Gminy Łomża, Wójt Gminy Piątnica.

1.3. W trakcie trwania Konkursu Regulamin Konkursu będzie dostępny do wglądu na stronie: www.lomza.pl.

1.3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu („Regulamin”).

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od 31 lipca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.

 

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna/Koła Gospodyń Wiejskich (formalne i nieformalne)/stowarzyszenia/podmioty gospodarcze.

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu.

 

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z przepisem kulinarnym,spełniającym warunki opisane w pkt 4.2. do dnia 14 sierpnia 2018 r. na adres: Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża w kopercie z dopiskiem: KONKURS KULINARNY „ZASMAKUJ W ŁOMŻY” (w przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego).

Wysyłając zgłoszenie na podany adres, osoba staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).

4.2. Przesłany przepis kulinarny powinien spełniać następujące warunki:

  • być tradycyjny/regionalny (Łomża, Kurpie, okolice Łomży), a tradycja ta powinna być poświadczona, np. zdjęciem przepisu z zeszytu babci, dołączoną do przepisu opowieścią/historią związaną z powstaniem/przekazaniem tego przepisu, opisem czasu, kiedy jedzono potrawę z tego przepisu (np. święta, post, na co dzień itd.),
  • powinien być dziedziczony, ale praktykowany również dziś, tj. przekazywany w rodzinie od pokoleń (3 pokolenia),
  • jeśli możliwe jest udokumentowanie przepisu fragmentem dawnej literatury kulinarnej, przepis taki zdobędzie dodatkowe punkty podczas oceny,
  • powinien zawierać informację, z jakiego regionu jest opisywana w nim potrawa, jaka jest geneza przepisu,
  • do przepisu można dołączyć zdjęcie własnoręcznie przygotowanej potrawy według przesłanego na konkurs przepisu,
  • powinien być opatrzony tytułem, charakterystyczną/zwyczajową/unikalną nazwą.

4.3. Przesłane przepisy zostaną poddane ocenie jury (I etap) i wybrane do kolejnego etapu (II etap), podczas którego Uczestnicy będą prezentowali przygotowane przez siebie potrawy. Każdy z uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie i miejscu rozstrzygnięcia II etapu.

4.4. Przesłane przepisy będą oceniane przez powołane przez Organizatora jury, w którego skład wejdzie przedstawiciel Organizatora, po jednym przedstawicielu współorganizatorów, przedstawiciel Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii PWSIiP, przedstawiciel Podlaskiego Szlaku Kulinarnego.

4.5. Nagroda pieniężna (opisana w pkt 6) zostanie przyznana 3 osobom, które prześlą przepis zgodny z wytycznymi opisanymi w pkt 4.2. i których przepis zostanie oceniony najwyżej przez jury.

4.6. Nagroda będzie przyznana po zakończeniu Konkursu.

4.7. Informację o wygranej laureat Konkursu otrzyma podczas imprezy plenerowej „Zasmakuj w Łomży” w dniu 24 sierpnia 2018 r.

Dodatkowo po zakończeniu Konkursu i wyłonieniu laureatów wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie: www.lomza.pl.

4.8. Jeżeli laureat Konkursu nie będzie mógł być wyłoniony (liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród), to zgodnie z postanowieniami Regulaminu nieprzyznana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

4.9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt 2, spełniające warunki Regulaminu.

4.10. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wysłanie przesyłki listownej na adres Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża w kopercie z opisem: KONKURS KULINARNY „ZASMAKUJ W ŁOMŻY” (w przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego).

 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu.

 

6. NAGRODY

6.1. W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu Komisja Konkursowa przyzna nagrody:

1)    I miejsce – 2.000,00 zł

2)    II miejsce – 1.000,00 zł

3)    III miejsce – 500,00 zł.

4)    upominki dla pozostałych Laureatów Konkursu

 

7. PRZEKAZYWANIE NAGRÓD

7.1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na konto bankowe wskazane przez zwycięzcę, pozostałe nagrody zostaną przekazane podczas finału konkursu, który odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018 r. podczas imprezy plenerowej „Zasmakuj w Łomży”.

 

8. INNE POSTANOWIENIA

8.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

8.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu podwykonawcom Organizatora.

8.4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 ze zm.).

 

9. PRAWA AUTORSKIE

9.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych przepisów w wydawnictwie kulinarnym oraz w warsztatach kulinarnych.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment