Inwentaryzacja azbestu na terenie Miasta Łomża

Inwentaryzacja azbestu na terenie Miasta Łomża
W 2017 roku Miasto Łomża przystąpiło do realizacji zadania polegającego na inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przez pracowników firmy ECO-ART w miesiącach lipiec-sierpień 2017 r. W jej wyniku każdemu pokryciu dachowemu i elewacji, w budowie których wykorzystany został wyrób azbestowy, przypisana zostanie lokalizacja, funkcja budynku, typ własności obiektu, określony zostanie typ wyrobu azbestowego oraz stopień pilności jego usunięcia, ustalone i przypisane zostaną numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych. Dzięki temu powstanie aktualna, szczegółowa i kompletna baza danych o ilości azbestu znajdującego się na terenie naszego Miasta. W ramach realizowanego zadania zostaną również wykonane obrysy budynków. Realizacja projektu pozwoli także na wprowadzenie i uzupełnienie danych znajdujących się w Bazie Azbestowej, stanowiącej oficjalny rejestr wyrobów zawierających azbest.

Konieczność opracowania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika z zapisów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Jest także jednym z działań, służących osiągnięciu celów zaplanowanych w dokumentach strategicznych Miasta. Posiadanie aktualnych danych jest również niezbędne dla sprawnego monitorowania procesu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Łomża.

Pragniemy wspomóc mieszkańców w procesie bezpiecznego usuwania azbestu. Realizacja tego zadania będzie kolejnym krokiem w kierunku likwidacji problemu azbestowego, co mieści się w celach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, założonych do realizacji przez władze Miasta w przyjętych programach. Chcemy jednocześnie uświadomić mieszkańcom, że tylko unieszkodliwiając azbest bezpiecznie, tzn. z zachowaniem wszelkich norm i przepisów prawa, nie spowodują szkody dla swojego zdrowia. Liczymy, że poczucie odpowiedzialności i troski o środowisko przyrodnicze mieszkańców Miasta przyczyni się do wsparcia wszelkich działań zmierzających do unieszkodliwienia azbestu na terenie naszego Miasta, tak aby mogły się nim cieszyć również kolejne pokolenia.

Mając na uwadze sprawne i dokładne przeprowadzenie wspomnianych prac, zwracam się do Państwa z prośbą o udzielanie informacji na temat miejsc występowania materiałów zawierających azbest znajdujących się na Państwa posesjach osobom przeprowadzającym prace inwentaryzacyjne oraz udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy.

 

Źródło: UM Łomża

Related posts

Leave a Comment