Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z dniem 1 stycznia 2019 r, na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r (Dz. U. z 2018, poz. 1716 ze zm.) grunty, stanowiące własność Miasta Łomża oraz Skarbu Państwa, zabudowane budynkami mieszkalnymi, będące w użytkowaniu wieczystym, zostają przekształcone na własność. Przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego we własność potwierdza Prezydent Miasta Łomża zaświadczeniem, w którym zostanie podana wysokość opłaty przekształceniowej. Będzie ona równa 20-krotności dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

O sposobie wniesienia opłaty decyduje właściciel gruntu. Można ją uiszczać przez 20 lat lub wnieść jednorazowo, korzystając z bonifikaty 99,9% uchwalonej na wniosek prezydenta Mariusza Chrzanowskiego przez Radę Miejską Łomży w uchwale nr 26/IV/18 z dnia 28 grudnia 2018 r, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 5501.

  • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie nie wymaga złożenia wniosku. Zaświadczenie wydaje Prezydent Miasta Łomża w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia.
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w sytuacji uzasadnionej potrzebą dokonania czynności prawnej (sprzedaż/darowizna nieruchomości lokalowej lub gruntowej). Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
  • Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w pierwszym roku przekształcenia wymaga formy pisemnej.


UWAGA: PROSIMY NIE WNOSIĆ OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZED UZYSKANIEM ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU MIEJSKIEGO, O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI. 

OPŁATĘ  PRZEKSZTAŁCENIOWĄ  ZA  ROK  2019  MOŻNA UISZCZAĆ DO DNIA 29 LUTEGO 2020 ROKU.

Dodatkowych informacji w Urzędzie Miejskim w Łomży, w godz. 7.30 – 15.30  udzielają:
Anna Mazur pok. 209, tel. 86 2156823
Małgorzata Chludzińska pok. 212, tel. 86 2156825
Monika Szczytkowska, pok. 212, tel. 86 2156826

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment